Εκτός από την υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, ο χαλκός έχει καλή αντίσταση στη διάβρωση της θαλάσσιας ατμόσφαιρας και στο θαλασσινό νερό, παρουσιάζοντας πολύ μικρή επιφανειακή διάβρωση ή ρωγµοδιάβρωση.

Κράμα Εφαρμογές Ιδιότητες
Μηχανικός χαλκός
  • Σωληνώσεις θαλασσινού νερού
  • Εναλλάκτες θερμότητας
  • Σωλήνες καυσίμου
  • Καρφιά
  • 0,2% φορτίο θραύσης 50-340 N/mm2
  • Αντοχή εφελκυσμού 200-400 N/mm2
  • Υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα
  • Καλή αντοχή στη διάβρωση στην θαλασσινή ατμόσφαιρα και στο θαλασσινό νερό
  • Χαμηλή ευαισθησία στην προσκόλληση θαλάσσιων χόρτων και οστρακοειδών