Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού
Πειραιώς 252
177 78 Ταύρος, Αττική
Ελλάδα

+30 (210) 48 98 298

e-mail