Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ, ανακοινώνει την πιστοποίησή του από την EUROCERT έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ελληνικούς φορείς πιστοποίησης με διεθνή αναγνώριση, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.
Η ανωτέρω πιστοποίηση ενδυναμώνει την αξιοπιστία των υπηρεσιών του ΕΙΑΧ προς τους επαγγελματίες του κλάδου γύρω από τον Χαλκό, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη και υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του, προσφέροντας ταυτόχρονα αξιόπιστες και χρήσιμες πληροφορίες στο ευρύτερο κοινό, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του έργου του.